De wet Meden en Perzen/ Werk en Zekerheid.

In: Arbeidsrecht - algemeen

20 Dec 2013

De wet van Meden en Perzen

Het duale ontslagstelsel binnen het arbeidsrecht is al een lange tijd een wet van Meden en Perzen in Nederland. Het is een vaste regel, waarvan nooit afgeweken wordt. ‘Het spreekwoord is gegrond op de onveranderlijkheid van de eenmaal uitgevaardigde wetten der Meden en Perzen. Ons ontslagstel  houdt in dat de werkgever twee keuzemogelijkheden heeft om de arbeidsovereenkomst met de werknemer eenzijdig te beëindigen. Aan de ene kant kennen we de Meden: de relatief lange opzeggingsprocedure via het UWV Werkbedrijf op grond van het BBA, een procedure die verder weinig kosten met zich mee brengt. Aan de andere kant kennen we de Perzen: de snelle ontbindingsprocedure bij de kantonrechter op grond van de regeling uit het BW, waarbij vaak een billijkheidsvergoeding aan de werknemer wordt toegekend. Het maakt daarbij niet uit wat de grondslag is voor de beëindiging: dit kan bijvoorbeeld een bedrijfseconomische reden zijn, maar ook het disfunctioneren van de werknemer betreffen. Het lijkt erop dat deze wet van Meden en Perzen nu wordt veranderd met een andere wet, namelijk de Wet Arbeid en zekerheid.

De Wet Werk en Zekerheid

In vervolg op het Sociaal Akkoord is op 29 november 2013 het wetvoorstel Werk en Zekerheid door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend bij de Tweede Kamer.Het wetsvoorstel heeft blijkens het Nader Rapport tot doel het ontslagstelsel eenvoudiger te maken, waarbij er meer rechtsgelijkheid dient te komen en de ontslagvergoedingen bij de kantonrechter worden teruggedrongen.

Een verandering?

Dat blijkt echter geen eenvoudige opgave; het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting bedragen samen alleen al 170 bladzijden. Het voorstel ziet dan ook niet enkel toe op de verandering van het duale ontslagstelsel, maar op een verandering van het gehele ontslagrecht. Zo bevat het wetsvoorstel bepalingen over een nieuwe ‘transitievergoeding’ en verschillende nieuwe regelingen inzake het hoger beroep. Ook zijn bijvoorbeeld de werkloosheidsregelingen, zoals de WW, hervormd en zal de ketenregeling ex artikel 7:668a BW een andere inhoud krijgen. Dit zijn maar enkele onderwerpen uit het voorstel. Indien het wordt aangenomen, zal het arbeidsrecht niet meer hetzelfde zijn.

Periodieke signaleringen: opzegverbod ziekte bij bedrijfseconomisch ontslag absoluut?

In de komende tijd zullen wij door middel van verschillende blogs een aantal deelonderwerpen uit het wetsvoorstel bespreken, en hierbij bekijken in hoeverre het voorstel afwijkt van de huidige situatie. Om alvast met een eerste signalering te starten: De zogenoemde ‘tijdens opzegverboden’ (denk in het bijzonder aan het opzegverbod tijdens ziekte) kunnen in geval van een bedrijfseconomisch ontslag niet middels ontbinding omzeil d worden. Artikel 7:671b lid 6 BW staat ontbinding in geval van opzegverboden alleen toe in de gevallen b t/m h van artikel 7:669 lid 2 BW. De ontslaggrond van bedrijfseconomische redenen (sub a) is hiervan uitgesloten. Het opzegverbod lijkt derhalve – behoudens de gevallen genoemd in 7:670a BW – een absoluut ontslagverbod te zijn!  We zullen zien hoe sterk deze wet van Meden en Perzen zal blijken te zijn de komende periode. Ach ja, we hebben dat spreekwoord dan ook niet voor niets…

mr. Marco Kroondijk


Comment Form

*

Erasmus School of Law

In een werkstad als Rotterdam is arbeidsrecht elke dag onderwerp van discussie. Een in arbeidsrechtelijke vraagstukken gespecialiseerde sectie kan dan ook niet ontbreken binnen Erasmus School of Law te Rotterdam. De sectie Arbeidsrecht is een jong en dynamisch team van arbeidsrechtspecialisten. Blijf op de hoogte van de wervelende dynamiek binnen dit wetenschappelijke vakgebied en het praktische werkveld: het arbeidsrecht volgens de Rotterdamse school!

Decaan ESL

  • Sanne: Ik vind het allemaal ook altijd erg ingewikkeld en kan in mijn ogen zeker makkelijker gemaakt worden [...]
  • Ruud Eisenberger: Wellicht een domme vraag van mijn kant: een voorbeeld: (i) Ktr ontbindt op 15 oktober aovk (ii) tege [...]
  • M.Maasman: Interessant, dit @Sigrid, hartelijk dank voor beantwoording van mijn vraag @Wim, de vraagstukken die [...]
  • Wim Spijker: Deze verwevenheid gaat misschien nog wel verder. Stel dat die opdrachtnemer premies sociale verzeker [...]
  • Sigrid Hemels (hoogleraar belastingrecht EUR): In antwoord op de vraag van M. Maasman hoe een opdrachtgever een beroep aantoont het volgende. Artik [...]