Inwerkingtreding Maritiem Arbeidsverdrag (MAV)

In: Arbeidsrecht - algemeen|Arbeidsrecht - maritiem arbeidsrecht

1 Sep 2013

Doel van het verdrag

Op 20 augustus 2013 jongstleden is het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV) in werking getreden. Omdat de zeescheepvaart van oudsher een internationale bedrijfstak is, vindt er binnen die bedrijfstak internationale concurrentie op (onder meer) arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden plaats. Met het oog daarop heeft de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) op 23 februari 2006 het MAV aangenomen. Doel van dit verdrag is namelijk een internationaal ‘level playing field’ te creëren en daardoor ‘decent work’ voor alle zeevarenden – zo’n 1,2 miljoen wereldwijd – te bevorderen.

 

Inhoud van het verdrag

Het MAV is wereldwijd van toepassing op zeeschepen die voor commerciële doeleinden worden gebruikt, met uitzondering van onder meer vissersschepen, reddingvaartuigen en schepen die uitsluitend varen op binnenwateren.

Inhoudelijk is het MAV opgedeeld in de volgende vijf hoofdstukken: (1) minimumvereisten voor zeevarenden om op een schip te mogen werken, (2) arbeidsvoorwaarden, (3) huisvesting, recreatievoorzieningen, voeding en catering, (4) bescherming van de gezondheid, medische zorg, welzijn en sociale zekerheidsbescherming en (5) naleving en handhaving.

 

Implementatie van het verdrag

Een deel van het MAV is in Nederland geïmplementeerd in de Wet zeevarenden, die dient ter vervanging van de Zeevaartbemanningswet en het Schepelingenbesluit. In deze wet worden zaken geregeld als de geneeskundige verklaring, de opleidingseisen en de bemanningssterkte. Daarnaast is de sterk verouderde regeling van het maritieme arbeidsovereenkomstenrecht in het Wetboek van Koophandel, gemoderniseerd en overgeheveld naar afd. 7.10.12 BW. De wetgever heeft daarbij, meer dan voorheen, aansluiting gezocht bij het reguliere arbeidsovereenkomstenrecht in titel 7.10 BW. Het is reguliere arbeidsovereenkomstenrecht is, via de schakelbepaling in artikel 7:696 lid 1 BW, namelijk van overeenkomstige toepassing op de zee-arbeidsovereenkomst, indien daar in afd. 7.10.12 BW niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

 

Controle en handhaving van het verdrag

Het MAV wordt gehandhaafd via een systeem van certificering. Zeeschepen van 500 GT of meer die internationale reizen maken zijn sinds 20 augustus 2013 verplicht te beschikken over een geldig ‘Maritime Labour Certificate’. De certificering – die dient te worden georganiseerd door de vlaggenstaat – heeft betrekking op 14 aspecten, waaronder de arbeidsovereenkomsten van de zeevarenden, de bemanningssamenstelling van het schip, de arbeids- en rusttijden, de accommodatie en de betaling van het loon. In Nederland is de certificering door de Inspectie Leefomgeving en Transport uitbesteed aan zogenaamde klassenbureaus, zoals Bureau Veritas, DNV en Lloyd’s Register. Het door een erkend klassenbureau afgegeven Maritime Labour Certificate vormt bij de havenstaatcontroles de bevestiging dat de arbeids- en leefomstandigheden aan boord van het schip voldoen aan het MAV. Beschikt het schip niet over zo’n certificaat, dan zal ter plekke controle op de naleving van het MAV in de havenstaat kunnen plaatsvinden, wat tot vertraging van de reis kan leiden. De havenstaten maken bij de controle en handhaving van het MAV overigens geen onderscheid tussen schepen uit landen die het MAV hebben geratificeerd en schepen uit overige landen. Dit uitgangspunt van ‘no favorable treatment’ dient de ratificatie van het MAV te bevorderen.

 

mr.dr. G.W. van der Voet

universitair docent Arbeidsrecht en advocaat bij AKD met bijzondere expertise op het terrein van Maritieme Arbeid en Bijzondere arbeidsverhoudingen

Comment Form

*

Erasmus School of Law

In een werkstad als Rotterdam is arbeidsrecht elke dag onderwerp van discussie. Een in arbeidsrechtelijke vraagstukken gespecialiseerde sectie kan dan ook niet ontbreken binnen Erasmus School of Law te Rotterdam. De sectie Arbeidsrecht is een jong en dynamisch team van arbeidsrechtspecialisten. Blijf op de hoogte van de wervelende dynamiek binnen dit wetenschappelijke vakgebied en het praktische werkveld: het arbeidsrecht volgens de Rotterdamse school!

Decaan ESL

  • Sanne: Ik vind het allemaal ook altijd erg ingewikkeld en kan in mijn ogen zeker makkelijker gemaakt worden [...]
  • Ruud Eisenberger: Wellicht een domme vraag van mijn kant: een voorbeeld: (i) Ktr ontbindt op 15 oktober aovk (ii) tege [...]
  • M.Maasman: Interessant, dit @Sigrid, hartelijk dank voor beantwoording van mijn vraag @Wim, de vraagstukken die [...]
  • Wim Spijker: Deze verwevenheid gaat misschien nog wel verder. Stel dat die opdrachtnemer premies sociale verzeker [...]
  • Sigrid Hemels (hoogleraar belastingrecht EUR): In antwoord op de vraag van M. Maasman hoe een opdrachtgever een beroep aantoont het volgende. Artik [...]